เขื่อนขุนด่านปราการชล

"หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้"

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙
ปริมาณน้ำ ในเขื่อนขุนด่านปราการชล
รายงานประจำวัน วันที่ 03/06/2566
ปริมาณน้ำ : 43.18 ล้าน ลบ.ม
ปริมาณน้ำ (%) : 19.28 %
น้ำไหลเข้าเขื่อน : 0.247 ล้าน ลบ.ม
ระบายน้ำรวม : 0.389 ล้าน ลบ.ม/วัน

ขุนด่านฯ ชาแนล

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก
ชมคลิป ทั้งหมด