โครงสร้างองค์กร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล

สำนักงานชลประทานที่9 กรมชลประทาน


 1. ผคบ. ขุนด่านปราการชล

  นายจักราวุธ สุนธรวิภาต
  1. งานบริหารงานทั่วไป

   นส. กฤติสุนิพัศ สิริวัฒนไกรกุล
   1. นางพรรณธิกา อรรถสุวรรณ
    ข้าราชการ
   2. นางชุลีวรรณ ชูตระกูล
    ลูกจ้างประจำ
   3. นส. ณัฐฐาวัส ศรีมุกบุญลภัส
    ลูกจ้างประจำ
   4. นาง วัฒนา มูลทาดี
    พนักงานราชการ
   5. นส. สุทธิรัตน์ อิ่มจิตร
    พนักงานราชการ
   6. นายวิสารท์ ชัชวาล
    พนักงานราชการ
   7. นส. ชลาลัย วงษ์ดี
    พนักงานราชการ

  2. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

   นาย รณฤทธิ์ ปัญญากราว
   1. นาย วิศิษฎ์ เทียมทิพร
    พนักงานราชการ
   2. นาย ภาสกร สิกบุต
    พนักงานราชการ
   3. นส. ชุติมา จันทราช
    พนักงานราชการ

  3. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ และ ปรับปรุงระบบชลประทาน

   นายสุณัฐพงศ์ สูงสุมาลย์
   1. นายณรงค์ สืบเสนาะ
    พนักงานราชการ
   2. นายธงชัย พันธ์งาม
    พนักงานราชการ

  4. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่1

   นายขัตติยา เที่ยงจิตร์
   1. นายสุวัฒน์ พันธุ์สำโรง
    พนักงานราชการ
   2. นายกิตติพงศ์ แก้วเงิน
    พนักงานราชการ
   3. นายศราวุธ สงกรานตานนท์
    ลูกจ้างประจำ
   4. นางกันตนา เพ็ญสุต
    ลูกจ้างประจำ

  5. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่2

   นายนิกร ถนอมเมฆ
   1. นายศุภชัย แตงอ่อน
    พนักงานราชการ
   2. นายภัคพล ภัคดีสอน
    พนักงานราชการ
   3. นายภานุมาศ คอนดีไพร
    พนักงานราชการ
   4. นายสมหมาย พรหมศร
    ลูกจ้างประจำ

  6. หัวหน้าฝ่ายช่างกล

   นายนัฐพร กล่อมใจ
   1. นายณรงค์ฤทธิ์ ขอนดง
    พนักงานราชการ
   2. นายอนุชา คงสมบัติ
    พนักงานราชการ
   3. นายชัยโย สมพงษ์
    พนักงานราชการ
   4. นายจักรานุวัฒน์ กล้วยทอง
    พนักงานราชการ
   5. นายอนุกูล แสงจันทร์ไทย
    พนักงานราชการ
   6. นายธนาบัตร พรมศรีจันทร์
    พนักงานราชการ
   7. นายสมชาย สวนทอง
    พนักงานราชการ
   8. นายต่อศักดิ์ เนตรประไพ
    ลูกจ้างประจำ
   9. นายอรุณ เพิ่มสุข
    ลูกจ้างประจำ

ขยายใหญ่

แชร์ :