หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 9 แบ่งงานออกเป็น ๑ ฝ่าย ๔ ส่วน ๑ โครงการก่อสร้าง 8 โครงการชลประทานและ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป, ส่วนวิศวกรรมบริหาร, ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา, ส่วนปฏิบัติการ และส่วนเครื่องจักรกล, โครงการก่อสร้าง 9, โครงการชลประทานนครนายก, ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี. ตราด และสระแก้ว, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก, บางพลวง. บางปะกง, คลองสียัด, ขุนด่านปราการชล และประแสร์

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล

มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษา จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝน และปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ งาน 3 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 2 ฝ่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายวิศวกรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการพิเศษอื่น ๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจำทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุม และการประเมินผลการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ ควบคุมดูแลการใช้ที่ราชพัสดุ ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การจัดทำสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้าประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่โครงการที่รับผิดชอบ วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนที่ พื้นที่ชลประทาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

แชร์ :