เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น (Rcc Dam: Roller-Concrete Dam)

เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น (Rcc Dam: Roller-Concrete Dam) ประกอบด้วย

 • เขื่อนหลัก RCC-B และ เขื่อนรอง RCC-S
 • ความสูงเขื่อน ( สูงสุด ) 93 เมตร
 • ความยาวเขื่อนรวม 2 , 720 เมตร
 • ความกว้างสันเขื่อน ( กว้างที่สุด ) 8 เมตร
 • ระดับสันเขื่อน +112 เมตร (รทก.)
 • ปริมาตรตัวเขื่อนทั้งหมด 5.47 ล้านลูกบาศก์เมตร


เขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam) เป็นเขื่อนดินบดอัด

 • ความสูง 46 เมตร
 • ความยาว 350 เมตร
 • ปริมาตรเขื่อน 1.22 ล้านลูกบาศก์เมตร


อ่างเก็บน้ำ (Reservoir)

 • ระดับน้ำที่เก็บกักปกติ +110 เมตร ( รทก. )
 • ปริมาณน้ำเก็บกัก 224 ล้านลูกบาศก์เมตร


อาคารประกอบ

 • อาคารผันน้ำ (Diversion Sluice)
 • อาคารระบายน้ำล้น (Spillway)
 • อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Bottom Outlet)
 • อาคารระบายลำน้ำเดิม (River Outlet)
 • อาคารระบายน้ำคลองชลประทาน (Irrigation Outlet)


แชร์ :