อาคารชลประทาน

เขื่อนขุนด่านปราการชล


อาคารชลประทาน

อาคารประกอบ
อาคารผันน้ำ (Diversion Sluice)
อาคารระบายน้ำล้น (Spillway)
อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน (Bottom Outlet)
อาคารระบายลำน้ำเดิม (River Outlet)
อาคารระบายน้ำคลองชลประทาน (Irrigation Outlet)